Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 774/QĐ-BTC về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Kế hoạch phân công cụ thể các đơn vị chủ trì thực hiện từng nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối với nhiệm vụ sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính giao Vụ Ngân sách nhà nước phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện. Đồng thời, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, Nghị định sửa đổi.

Với nhiệm vụ về Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định

Đối với nhiệm vụ về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi.

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì tham gia ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình, kế hoạch quốc gia về phòng chống các dịch bệnh động vật; Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì tham gia ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 26/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 26/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Bộ trưởng yêu cầu, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 05/12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.