Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước


Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030. Kho bạc Nhà nước đang xây dựng chương trình hành động của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

Hệ thống KBNN phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Kho bạc số.
Hệ thống KBNN phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Kho bạc số.

m sát các mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Cụ thể, đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số; cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật nhà nước); liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước; chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi ngân sách nhà nước theo thời gian thực; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro. Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng kho bạc số.

Bên cạnh đó, phần đấu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ đạt từ 9-11 năm, lãi suất và chi phí phát hành hợp lý, góp phần cơ cấu lại, tăng tính an toàn, bền vững nợ công.

Đến năm 2025, kết quả dự báo luồng tiền của ngân quỹ nhà nước chênh lệch không quá 10%  so với thực tế; đến năm 2030, kết quả dự báo chênh lệch không quá 5% so với thực tế và số dư ngân quỹ nhà nước nhàn rỗi cuối ngày bình quân không vượt quá số chi ngân quỹ nahf nước bình quân 01-02 ngày; Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin về tài chính - ngân sách nhà nước phù hợp với chuẩn mực kế toán công để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có thẩm quyền và hoạt động kiểm tra, giám sát, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước. Phấn đấu đến năm 2030, thời gian lập và trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo tài chính nhà nước hàng năm giảm từ 6 - 12 tháng so với năm 2020.

Công chức KBNN Quảng Bình thực hiện kiểm soát các giao dịch chi NSNN trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN.
Công chức KBNN Quảng Bình thực hiện kiểm soát các giao dịch chi NSNN trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Trước năm 2025, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để đến năm 2030, cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc 2 cấp và giảm được ít nhất 15% biên chế so với năm 2020.

Cụ thể hóa các danh mục các đề án, cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược

 Để thực hiện các mục tiêu nói trên, Dự thảo Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 sẽ ban hành danh mục các đề án, cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược.

Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; là một bộ phận của Chiến lược tài chính đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đồng bộ với chiến lược phát triển của các ngành, lĩnh vực liên quan.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển hệ thống KBNN hiện đại, đóng vai trò là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính công, góp phần khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước.

Chương trình hành động kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và tiếp thu, tiếp cận trình độ phát triển tiên tiến của khu vực và thế giới, dựa trên phương thức quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; Lấy hiện đại hóa công nghệ thông tin là khâu đột phá; cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ là nền tảng; gắn hiện đại hóa các chức năng với đổi mới mô hình tổ chức  của KBNN để tạo động lực phát triển KBNN đồng bộ, toàn diện.

Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 sẽ quy định cụ thể các nhiệm vụ, đề án; sản phẩm đầu ra; cấp có thẩm quyền ban hành; thời gian thực hiện và đơn vị chủ trì/phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tương ứng tại Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Theo đó, có 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tương ứng với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, với 51 nhiệm vụ, đề án.

Cụ thể, nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cải cách, hiện đại đại hóa các chức năng quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn và tổng kế toán nhà nước có 27 nhiệm vụ, đề án.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước hình thành kho bạc số có 5 nhiệm vụ, đề án.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực có 7 nhiệm vụ, đề án.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ kho bạc có 3 nhiệm vụ, đề án.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai kiểm toán nội bộ có 4 nhiệm vụ, đề án.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp khác có 5 nhiệm vụ, đề án.

Hiện dự thảo chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đang được lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

* Bài đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 9/2022

* Tác giả: Nguyễn Thu Hằng - Trưởng phòng Cải cách hành chính & Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Tài chính, Email: nguyenthuhang3@mof.gov.vn.