VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kéo dài hiệu lực các văn bản quy định về hoá đơn điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kéo dài hiệu lực các văn bản quy định về hoá đơn điện tử

Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ đã kéo dài thời gian hiệu lực của một số văn bản quy định về hóa đơn điện tử.

Chuẩn bị tốt cho việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

10 trường hợp hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung

Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

Gần 100% doanh nghiệp, tổ chức tại Hà Nội đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Theo đó, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/6/2022, các văn bản sau của Bộ Tài chính ban hành vẫn còn có hiệu lực thi hành:

Một là, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hai là, Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.

Ba là, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Bốn là, Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Năm là, Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

Sáu là, Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4 /2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)”.

Đồng thời, Thông tư số 88/2020/TT-BTC cũng bãi bỏ quy định thời hạn từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hoá đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM