Cơ chế tài chính thí điểm sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi với ngành Y tế

PV.

Từ ngày 20/7/2017, một số quy định mới về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành Y tế sẽ chính thức có hiệu lực.

Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện: Cho vay lại 100% vốn nước ngoài. Nguồn: internet
Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện: Cho vay lại 100% vốn nước ngoài. Nguồn: internet

Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành Y tế.

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và thực hiện các chương trình, dự án ODA và vay ưu đãi ngành Y tế.

Cụ thể, cơ chế tài chính trong nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành Y tế được áp dụng như sau:

Thứ nhất, đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương: Cấp phát 100% vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Thứ hai, đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương:

Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện: Cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại; Cho vay lại 20% vốn vay ODA và 50% vốn vay ưu đãi.
- Cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ cấp phát một phần, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi theo quy định pháp luật về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ ba, đối với các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần:

- Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện: Cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại; Cho vay lại 20% vốn vay ODA và 50% vốn vay ưu đãi.

- Đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện: Cho vay lại 100% vốn nước ngoài.

Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định rõ trong trường hợp cần thiết phải áp dụng cơ chế tài chính khác cơ chế này, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi mà cơ chế tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục áp dụng cơ chế tài chính đã được phê duyệt.