Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

Khánh Chi

Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó phải kể đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Năm 2022, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã thu vào ngân sách nhà nước là 31.023 triệu đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế  tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

Theo Cục Thuế Thừa Thiên - Huế, năm 2022, đơn vị đã tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, chống thất thu ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế đã tập trung thực hiện thanh tra kiểm tra đối với các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, rà soát, tránh trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh tra.

Về công tác thanh tra, năm 2022, Cục Thuế đã thực hiện hoàn thành 48 cuộc thanh tra, đạt 69,57% nhiệm vụ được Tổng cục Thuế giao. Tổng số truy thu, truy hoàn và xử phạt qua kết quả thanh năm 2022 đạt 16.388 triệu đồng, tăng 7.038 triệu đồng và bằng 175% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số thuế truy thu là 11.838 triệu đồng, tăng 5.282 triệu đồng, tương ứng bằng 180% so với cùng kỳ năm trước; Số tiền phạt qua thanh tra là 4.550 triệu đồng, tăng 1.755 triệu đồng, tương ứng bằng 162% so với cùng kỳ năm trước.

Qua công tác thanh tra, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu vào NSNN là 14.554 triệu đồng, tăng 5.750 triệu đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác kiểm tra hồ sơ thuế, trong năm 2022, tổng số hồ sơ kiểm tra là 5.673 hồ sơ; Trong đó: số hồ sơ chấp nhận là 5.408 hồ sơ; 82 hồ sơ chờ giải trình; 105 hồ sơ điều chỉnh; 0 hồ sơ đề nghị kiểm tra. Tổng số tiền thuế điều chỉnh tăng là 56 triệu đồng; Tổng số tiền thuế điều chỉnh giảm là 87 triệu đồng; Giảm khấu trừ 207 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường kiểm tra thuế tại trụ sở của NNT theo kế hoạch được giao từ chỉ đạo của Tổng cục Thuế một cách quyết liệt ngay từ ban đầu. Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tại trụ sở của NNT 496 doanh nghiệp, hoàn thành 494 cuộc kiểm tra, đạt 78,41% nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao.

Tổng số truy thu, truy hoàn và xử phạt Cục Thuế đã thực hiện trong năm 2022 là 26.485 triệu đồng; trong đó: Số thuế truy thu: 17.817 triệu đồng, giảm 23.329 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; Số thuế truy hoàn: 48 triệu đồng, tăng 48 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; Tiền phạt qua kiểm tra: 8.249 triệu đồng, giảm 1.433 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết, số giảm lỗ qua kết quả kiểm tra: 112.484 triệu đồng, giảm 47.740 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã thu vào NSNN là 16.469 triệu đồng, giảm 13.421 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.