Đảng bộ Bộ Tài chính đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác

Bùi Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo (Đảng ủy Bộ Tài chính)

Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.
Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, ngày 21/10/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 09-KH/ĐU về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021. Theo đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại đơn vị và đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ngày 01/3/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/ĐU về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành hành động tự giác tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, một số kết quả trong lĩnh vực tư tưởng - chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu thói vô cảm đã có những chuyển biến tích cực; nhất là đấu tranh mạnh mẽ với những biểu biện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt nhiều kết quả quan trọng; xuất hiện nhiều mô hình hay gương điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Bộ Tài chính đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, sâu sát thực tiễn, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ngày 12/4/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/ĐU về việc tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023, thông qua đó đánh giá lại quá trình triển khai thực hiện kết luận, rút ra bài học để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Các chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng ủy Bộ thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ; lựa chọn các vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương các khóa XII, XIII. Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCS, ngày 04/11/2016 của Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 334-CV/ĐU ngày 01/12/2016 và Công văn số 337-CV/ĐU ngày 06/12/2016 về việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị mình. Bộ Tài chính đã tổ chức được 29 hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW đến hơn 4.000 cán bộ, đảng viên và gần 9.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo nội dung và hình thức.

Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo các tổ chức quần chúng và các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin của Ngành; đồng thời, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, họp giao ban tháng, quý tới cán bộ chủ chốt và phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để tích cực triển khai thực hiện.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Bộ Tài chính đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tận tụy, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…, kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình xử lý, giải quyết công việc.

Từ việc tăng cường tuyên truyền, khích lệ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành Tài chính học và làm theo phong cách làm việc của Bác mà nhiều cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có những sáng tạo trong công việc, tiết kiệm thời gian và vật chất cho cơ quan, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt, tinh thần, thái độ làm việc được cải thiện tích cực. Mỗi cá nhân tùy theo công việc được giao đã xác định nội dung cụ thể học tập và làm theo gương Bác ở góc độ nào, do đó “làm theo” cũng để làm cho chính mình đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với cách làm trên Đảng bộ Bộ Tài chính đã từng bước nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, tăng cường ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của các đảng viên, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, tính gương mẫu và đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; thực hiện tự phê bình và phê bình trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên đã tăng thêm ý thức, trách nhiệm trong từng vị trí công tác, phấn đấu vươn lên, cầu tiến bộ, năng động trong công tác chuyên môn và các hoạt động chính trị, đoàn thể; thực hiện theo lời dạy của Bác: "Nói đi đôi với làm", đề cao tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái; xây dựng tác phong làm việc, ứng xử văn hóa; trước hết và trên hết vì lợi ích tập thể góp phần xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Qua quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực như: Ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác...

Qua thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã chủ động, gương mẫu trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc. Nhờ đó, việc xử lý công việc, tiếp dân được cán bộ, đảng viên thực hiện tốt với thái độ khách quan, văn minh, lịch sự và đúng quy chế, quy định.

Tinh thần học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Phong trào học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với mỗi cán bộ, đảng viên, gắn học tập và làm theo Bác với triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Từ sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng với quá trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế theo các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, ngành Tài chính đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhằm cải thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành thường xuyên, liên tục, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 21/10/2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hai là, trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân, mỗi chi ủy, đảng ủy, cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… trong đơn vị.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Bốn là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức học tập chuyên đề; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Năm là, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Sáu là, tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, công bằng đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.