DNNVV có thể được hỗ trợ cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn

Theo Chinhphu.vn

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và chế biến nông sản CPAP đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chính sách ưu đãi về tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và chế biến nông sản CPAP hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại và dịch vụ có nguồn vốn 35 tỷ đồng (dưới 100 tỷ đồng) phù hợp với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 4 Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự án của Công ty đang thực hiện tại tỉnh An Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 15/5/2016 về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020; Khoản 3, Mục III Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hỗ trợ tài chính, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phù hợp hiện đại hóa công nghệ; Luật số 04/2017 ngày 12/6/2017, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và chế biến nông sản CPAP đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc được hưởng ưu đãi tín dụng theo quy định hiện hành.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:   

Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được hưởng một số chính sách ưu đãi về tín dụng như:

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ, theo đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản đảm bảo lên tới 70-80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh; được hưởng cơ chế xử lý khoản nợ vay (cơ cấu lại thời hạn trả nợ và nợ giữ nguyên nhóm nợ, khoanh nợ, thậm chí xóa nợ) khi xảy ra rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2017 hướng dẫn trỉển khai thực hiện.       

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được các ngân hàng thương mại xem xét cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch được quy định tại Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại để đầu tư máy móc, thiết bị trong danh mục máy móc thiết bị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 18/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có thể được hỗ trợ cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức tín dụng thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 về ban hành quy chế, thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT- NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay.

Hiện nay, tỉnh An Giang đã có Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ngoài ra, trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn như:

- Quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hiện nay tối đa là 6,5%/năm, thấp hơn so với lãi suất cho vay các lĩnh vực thông thường khác;

- Kéo dài thời gian cho phép các tổ chức tín dụng được cho vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay đến hết ngày 31/12/2017 (theo Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).