Được dùng tài sản công để thanh toán Dự án BT

PV.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Dự án BT).

Được dùng tài sản công để thanh toán Dự án BT. Nguồn: internet
Được dùng tài sản công để thanh toán Dự án BT. Nguồn: internet

Theo Dự thảo, Nhà nước cho phép sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT quy định tại pháp luật về đầu tư.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị tài sản công thanh toán; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, giá trị Dự án BT được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn Nhà đầu tư để thực hiện Dự án BT được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giá trị tài sản công được sử dụng để thanh toán Dự án BT được tổng hợp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thời điểm thanh toán Dự án BT được Dự thảo quy định là thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất; là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư đối với trường hợp thanh toán bằng tài sản khác không phải là quỹ đất.

Về xác định giá trị Dự án BT, Dự thảo Nghị định nêu rõ, giá trị Dự án BT ghi tại Hợp đồng BT là toàn bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; lãi vay huy động vốn đầu tư; chi phí khác (không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá). Việc xác định các loại chi phí này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, giá trị Dự án BT không thay đổi kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. Trừ trường hợp có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật của Dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT dẫn đến thay đổi giá trị Dự án BT.

Trong đó, giá trị điều chỉnh Dự án BT được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật của Dự án BT. Giá trị điều chỉnh được ghi nhận bằng Phụ lục Hợp đồng BT ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hoặc cơ quan được ủy quyền) và Nhà đầu tư.

Giá trị điều chỉnh Dự án BT ghi tại Phụ lục Hợp đồng BT được tổng hợp vào giá trị Dự án BT để thanh toán, quyết toán Hợp đồng BT quy định tại Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Cũng theo Dự thảo, giá trị Dự án BT để thanh toán là giá trị Dự án BT được quyết toán theo quy định về quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.