Hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế?

PV.

Ngày 20/6/2018, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2451/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trả lời Công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế; Khoản 4 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tạo hóa đơn tự in đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế; Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính bổ sung khoản 4 vào Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử;  Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về đăng ký sử dụng hóa đơn tự in; Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Hiện nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang xây dựng dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử thay thế và xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế mua hóa đơn trong thời gian 12 tháng.
Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng (tự tạo hóa đơn theo hình thức tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính) hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện.