Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân

Theo vtca.vn

(Tài chính) Từ ngày 1/7/2013, Luật số 26/2012/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 chính thức có hiệu lực thi hành. FinancePlus.vn tổng hợp một số câu hỏi - đáp khi thực hiện tính thuế TNCN theo chính sách quản lý thuế đang được Nhà nước quy định.

Câu 1: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ở các địa phương khác nhau như thế nào?   

- Tại điểm b.3, khoản 6, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2011 đã hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

“Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.”

- Tại điểm 1e, mục IV công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009 hướng dẫn:

“Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.”

- Tại điểm 3.2c, khoản 3, Mục V, Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 có hướng dẫn:

“b. Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Bà Đỗ Thị Chiên thường trú tại huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2011 có một nguồn thu nhập duy nhất tại Công ty TNHH một thành viên OPC Bình Dương và Công ty khấu trừ thuế TNCN 10% và cấp cho Bà chứng từ khấu trừ thuế thì Bà có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh.

Câu 2: Quản lý thuế TNCN đối với đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp được hướng dẫn như thế nào?

Qua khảo sát tình hình thực tế về việc khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp tại một số cơ quan chi trả, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh thành phố tiến hành ngay các công việc sau:

1. Đôn đốc các công ty xổ số kiến thiết, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bán hàng đa cấp cuối năm phải gửi cho cơ quan thuế bảng tổng hợp quyết toán và kèm theo bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN cửa từng cá nhân làm đại lý theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011  của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/201 0/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

2. Yêu cầu các cá nhân làm đại lý xổ số có thu nhập từ hoa hồng đại lý thuộc diện khấu trừ thuế TNCN 5%, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp có thu nhập từ hoa hồng đại lý thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% phải thực hiện kê khai quyết toán thuế.

3. Tổ chức kiểm tra quyết toán thuế các đại lý để chống thất thu về thuế TNCN.

Câu 3: Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA được hướng dẫn như thế nào?

Tại Điều 2, Chương I Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 28/5/2010 của Bộ KHĐT - Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thục hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:

"Thông tư này áp dụng đối với các chuyên gia nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chuyên gia) được quy định tại Khoản 5 , Điều 3 của Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01  tháng 10  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế) và chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11  năm 2009".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp 08 chuyên gia nước ngoài, làm việc tại dự án "Thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa có hợp đồng hiệu lực từ ngày 12/11/2008  (trước 20/1 l/2009) thì hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN không áp dụng theo quy định tại Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.