Thông tư 102/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn một số quy định của Chính phủ về kinh doanh casino


Ngày 5/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm:

- Doanh nghiệp kinh doanh casino.

- Đối tượng được phép chơi và các đối tượng được phép ra, vào các Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan quản lý nhà nước có chức năng liên quan đến việc cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.

Thông tư kèm theo 7 phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 102/2017/TT-BTC.