Kho bạc Nhà nước: Kiểm soát chặt dự toán chi thường xuyên

Theo baohaiquan.vn

6 tháng đầu năm 2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

6 tháng, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Ảnh: Thùy Linh.
6 tháng, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Ảnh: Thùy Linh.

Kiểm soát chặt chi thường xuyên

Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc nhà nước (KBNN) các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tổng số thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 là 637.594 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu trong cân đối là 564.712 tỷ đồng, đạt 46,59% so với dự toán.

Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc với các hình thức thu tại quầy giao dịch của ngân hàng thương mại, thu qua các kênh giao dịch điện tử internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một số đơn vị KBNN. Trong 6 tháng đầu năm 2017, KBNN đã mở rộng thêm việc thu NSNN qua POS lắp đặt tại trụ sở KBNN với VietinBank; đã trình Bộ phê duyệt định hướng mở tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại các ngân hàng thương mại, theo đó trước mắt mỗi đơn vị KBNN sẽ mở 5 tài khoản chuyên thu tại 5 NHTM Nhà nước (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank và MB).

Bên cạnh đó, KBNN các cấp đã chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại KBNN với tổng số tiền ước tính đến hết tháng 6/2017 là 40.505 tỷ đồng; đồng thời thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN.

Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN trong 6 tháng đầu năm 2017 được triển khai chặt chẽ. Tính đến hết ngày 30/6/2017, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 359.527 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,2 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết ngày 30/6/2017, nguồn vốn Chính phủ giao ước giải ngân là 87.739,5 tỷ đồng, đạt 29,8% so với kế hoạch Nhà nước giao cấp qua KBNN. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN là 85.454,1 tỷ đồng, đạt 31,3% so với kế hoạch; chi từ vốn trái phiếu Chính phủ là 1.100 tỷ đồng, đạt 10,9% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu là 1.185,4 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch. Nguồn vốn khác ước giải ngân là 9.266,7 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch KBNN nhận được.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 22 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Kỳ hạn huy động vốn tăng

Một điểm đáng chú ý là công tác huy động vốn. Thông qua các giải pháp cụ thể, tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng khối lượng huy động trái phiếu Chính phủ đạt 125.744,7 tỷ đồng, bằng 68,6% kế hoạch năm. Kỳ hạn vay trung bình của trái phiếu năm 2017 tính đến hết ngày 30/6/2017 là 14,07 năm, nâng kỳ hạn trung bình của cả danh mục trái phiếu Chính phủ trên thị trường từ 5,98 năm tại thời điểm 31/12/2016 lên 6,75 năm tại thời điểm 30/6/2017. Lãi suất huy động vốn bình quân là 6,28%/năm. Ngoài ra, KBNN đã phát hành 43.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho Bảo hiểm Xã hội để huy động vốn hỗ trợ NSNN; tổ chức thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ kịp thời, đầy đủ theo quy định để đảm bảo uy tín của Chính phủ đối với các nhà đầu tư.

Công tác cải cách hành chính cũng luôn được KBNN quan tâm chú trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách giao dịch, giảm thiểu chi phí về thời gian và vật chất trong hệ thống KBNN.

Nửa đầu năm 2017, hệ thống KBNN đang tiếp tục triển khai mô hình một cửa, một giao dịch viên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính tiến hành rà soát, đánh giá để thực hiện cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến mở tài khoản, kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN; mở rộng hệ thống thanh toán liên ngân hàng và thu NSNN qua POS; thí điểm Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN tại Phú Thọ và Thừa Thiên Huế; công bố, công khai và niêm yết thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời; triển khai chương trình quản lý văn bản eDocTC trong hệ thống KBNN nhằm từng bước điện tử hóa các hoạt động văn thư, giảm thiểu văn bản, hồ sơ, chứng từ giấy.

Bên cạnh đó, KBNN đang đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại trong cải cách công tác phối hợp thu và thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng.