Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Khánh Chi

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, do đó, năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, KBNN Thừa Thiên - Huế đã tích cực, chủ động kiểm soát chi đúng chế độ quy định, tuân thủ tiêu chuẩn định mức, trình tự, thủ tục hồ sơ kiểm soát chi, rút ngắn thời gian thanh toán, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đơn vị được giải ngân.

Theo đó, đơn vị tập trung giải ngân Kế hoạch vốn dự toán NSNN năm 2021 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2022, quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ chặt chẽ, chính xác, kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Tỉnh.

KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện nghiêm chỉ đạo của KBNN Trung ương tại Công văn số 626/KBNN-KTNN ngày 03/02/2021 về một số lưu ý phòng ngừa rủi ro trong kiểm soát nghiệp vụ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước.

Để thực hiện quản lý, kiểm soát thanh toán chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; phục vụ thanh toán kịp thời đúng quy định. Đốc thúc các Chủ đầu tư, các đơn vị sử dựng ngân sách thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, với mục tiêu hướng đến kho bạc số trong toàn Ngành, đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành việc nhập chuyển đổi dữ liệu vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào chương trình ứng dụng điện tử kho bạc trên hệ thống; thực hiện quy trình kiểm soát chi mới đối với mô hình KBNN cấp tỉnh, huyện theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm, đơn giản hóa các bước trong quy trình nghiệp vụ. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN và các quỹ tài chính khác.

Cùng với đó, đơn vị thực hiện chủ trương của Chính phủ về Đề án thanh toán không dùng tiền mặt và thực chi tiền mặt qua Ngân hàng; KBNN Thừa Thiên - Huế đã triển khai phối hợp chi tiền mặt 100% qua hệ thống ngân hàng thương mại tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch trên địa bàn Tỉnh.

Với những giải pháp trên, năm qua, KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đạt 15.653 tỷ đồng, đạt 86% so với dự toán, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2021.