Một số điểm mới về chế độ hội nghị trong các cơ quan công đoàn

Khánh Linh

Kể từ ngày 01/7/2017, chế độ chi hội nghị trong các cơ quan công đoàn sẽ được chính thức áp dụng theo Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Theo quy định, cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương có mức chi tối đa 200.000 đồng/ngày/người.
Theo quy định, cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương có mức chi tối đa 200.000 đồng/ngày/người.

Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, về quy định chung, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn thực hiện chế độ công tác phí khi đi công tác trong nước và chế độ chi hội nghị theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, về chế độ chi hội nghị trong các cơ quan công đoàn, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn như sau:

Thứ nhất, về chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị, hội thảo, tập huấn:

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương:

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương có mức chi tối đa 200.000 đồng/ngày/người.

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh có mức chi tối đa 150.000 đồng/ngày/người.

Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trục thuộc Trung ương có mức chi tối đa 150.000 đồng/ngày/người.

+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh có mức chi tối đa 100.000 đồng/ngày/người.

Thứ hai, về chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp:

Hội nghị Ban Chấp hành (Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn) Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương có mức chi tối đa 200.000 đồng/người/ngày. Trong khi đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có mức chi tối đa 150.000 đồng/người/ngày.

Thứ ba, về chi giải khát giữa giờ:

Theo Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức chi giải khát giữa giờ là 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nêu rõ, các quy định khác không quy định trong Hướng dần này vẫn thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Bộ Tài chính và Quy định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Những mức chi trên làm căn cứ để các cơ quan công đoàn xem xét khả năng nguồn kinh phí quyết định cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính Tổng Liên đoàn) để nghiên cứu, giải quyết.