Kho bạc Nhà nước Yên Bái:

Quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về quỹ NSNN theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 001:2008


(Tài chính) Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ Tài chính Phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính và công văn số 2335/KBNN-VP ngày 07/12/2011 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung áp dụng cho toàn hệ thống; KBNN Yên Bái đã xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, đồng thời quyết tâm cao trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Nguồn: internet

Sau một thời gian xây dựng, với sự nỗ lực của toàn thể công chức của hệ thống. Đến nay, Văn phòng KBNN tỉnh Yên Bái và 08 đơn vị KBNN trực thuộc đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về quỹ ngân sách.

Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả ban đầu rất khả quan, đó là: Tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.

Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Công chức được phân công nhiệm vụ rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách, đồng thời được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần ngăn ngừa hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, các thủ tục hành đều có quy trình xử lý công việc và được niêm yết công khai, minh bạch. Các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân đến cơ quan KBNN được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công nói chung, công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước nói riêng được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, Yên Bái là một tỉnh miền núi, trình độ dân trí không đồng đều, việc thấu hiểu các yêu cầu, của người dân về tiêu chuẩn ISO đối với từng lĩnh vực hoạt động tại các đơn vị KBNN hiện nay còn nhiều hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng. Để phát huy tính ưu việt của hệ thống quản lý chất lượng,rất cần có sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các cấp, các ngành; sự hiểu biết, thực thi tốt nhiệm vụ của công chức và sự tham gia, giám sát chặt chẽ của nhân dân để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan KBNN thực sự có hiệu quả, góp phần đắc lực đẩy nhanh công cuộc cải cách hành chính tại địa phương.

Quá trình triển khai áp dụng ISO tại các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có những thuận lợi và khó khăn sau:

Về thuận lợi

Có sự chỉ đạo hướng dẫn thực hiện cụ thể của Bộ Tài chính, KBNN và sự quan tâm, tạo điều kiện của Cấp uỷ và Chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ: chỉ đạo việc xây dựng đề án và kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện đúng thời gian tiến độ.

Ban Lãnh đạo và toàn thể công chức trong hệ thống KBNN Yên Bái đã nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quá trình triển khai đã chú trọng ở các 4 lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng là Kế toán Nhà nước - Kiểm soát chi ngân sách nhà nước - Kho quỹ - Nội bộ với tổng số 46 quy trình nghiệp vụ. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình ISO thực sự trở thành công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc.

Văn phòng KBNN tỉnh và các KBNN huyện trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với tổ chức tư vấn áp dụng ISO. Các đơn vị tư vấn nhiệt tình, luôn đảm bảo thời gian tư vấn hợp lý cho việc hướng dẫn áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt là các quy trình mang tính hệ thống, đảm bảo cho việc duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống.

Về khó khăn

Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm các công việc của Hệ thống quản lý chất lượng do đó thời gian tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát chưa liên tục nên hiệu quả công việc áp dụng hệ thống còn có những hạn chế nhất định. Việc áp dụng hệ thống ISO còn mới, nhận thức trong đội ngũ công chức KBNN còn chưa đầy đủ, do vậy cần có thời gian để vận hành đi vào nề nếp theo đúng quy định.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục khiến các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tiếp theo, KBNN Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, các đơn vị sau khi được cấp Giấy chứng nhận phải có trách nhiệm duy trì Hệ thống quản lý (ISO) có hiệu lực. Thường xuyên và định kỳ phải tiến hành các hoạt động cập nhật tất cả các tài liệu liên quan đến công tác quản lý.

Thứ hai, thường xuyên trao đổi thông tin với Ban chỉ đạo ISO KBNN Yên Bái và các Tổ chức tư vấn để kịp thời trợ giúp và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm đảm bảo cho Hệ thống hoạt động có hiệu quả.

Thứ ba, triển khai tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động có liên quan đến việc áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO, nâng cao nhận thức của công chức trong đơn vị và khách hàng về áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng vào hoạt động của đơn vị.

Có thể khẳng định, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của các đơn vị KBNN là một chủ trương đúng đắn của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước. Với những kết quả ban đầu đạt được tại Văn phòng KBNN Tỉnh và 08 KBNN huyện, thị xã cho thấy việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, hướng tới phục vụ nhân dân một cách công khai, đúng đắn và hiệu quả, xóa bỏ các quy định mang tính quan liêu, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức.

Việc đẩy mạnh triển khai áp dụng, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nói chung hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực lấy thước đo sự thoả mãn khách hàng làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị mà trong đó hệ thống quản lý chất lượng là một công cụ hữu hiệu, là điều kiện cần thiết cho mọi hoạt động quản lý.

Đối với hệ thống KBNN nó riêng thì đây là hành động thiết thực để góp phần thực hiện chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020: "Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử".

Bài đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 137