Quy định mới về phí cấp mã số mã vạch

PV.

Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch được thực hiện theo quy định tại Thông tư 232/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa mới ban hành.

Sử dụng thiết bị mã vạch để kiểm tra thông tin tờ khai hải quan. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sử dụng thiết bị mã vạch để kiểm tra thông tin tờ khai hải quan. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số mã vạch hoặc nộp hồ sơ đề nghị xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thì phải nộp phí cấp mã số mã vạch.

Về mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch, Thông tư 232/2016/TT-BTC quy định rõ phí sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng): 1 triệu đồng/mã; Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN), Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8): 300 nghìn đồng/mã;

Về mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài: Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm là 500 nghìn đồng/hồ sơ; Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm là 10 nghìn đồng/mã.

Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí) được quy định như sau:

Quy định mới về phí cấp mã số mã vạch - Ảnh 1

Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 thì chỉ phải nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Thông tư 232/2016/TT-BTC thay thế Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch và Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC.