Quy định mới về xuất khẩu, nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất cây cảnh


(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ. Quyết định này quy định cụ thể về việc quản lý vận chuyển, cất giữ, kinh doanh; xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK), tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Theo đó, từ ngày 1/12/2012, các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân chỉ được XK cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ do tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tự gây trồng và cây có nguồn gốc NK kinh doanh.

Khi NK, XK cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành, chủ hàng còn phải phải xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật NK và Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật XK theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bản chính Giấy phép CITES đối với loài cây thuộc danh  mục các Phụ lục I, II của CITES.

Đặc biệt, trong quá trình NK, nếu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ NK thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định Hiệp định thương mại song phương hoặc thỏa thuận song phương giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới thì hồ sơ, thủ tục NK thực hiện theo các quy định của Hiệp định thương mại song phương hoặc thỏa thuận song phương.

Riêng đối với quá trình tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, chủ hàng phải xuất trình hồ sơ hải quan, làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát hàng hóa của cơ quan Hải quan cửa khẩu theo quy định hiện hành.

Quyết định này cũng nêu rõ: Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Hải quan, Thuế thực hiện quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động XK, NK, tạm nhập-tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.