Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế được thực hiện như thế nào?

Theo mof.gov.vn

Phúc đáp doanh nghiệp về việc quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm ngày 01/7/2013, ngày 4/7/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2943/TCT-TNCN giải đáp chính thức về nội dung này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trên cơ sở ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính và những vướng mắc trong thực tế triển khai của doanh nghiệp, mà cụ thể là của Văn phòng đại diện Statkraft Holding Singapore Pte. Ltd và Văn phòng đại diện Itochu Coporation, Tổng cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp căn cứ vào các quy định sau để thực hiện việc quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm ngày 01/7/2013:

- Căn cứ hướng dẫn tại tiết 2.1.6 Khoản 2 Mục lục Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008;

- Căn cứ hướng dẫn tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT- BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009; Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế.

Theo các căn cứ trên, trường hợp cá nhân được nhận thu nhập sau thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế được thực hiện cụ thể như sau:

- Giai đoạn trước ngày 01/7/2013, thực hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế theo hướng dẫn tại tiết 2.1.6 Khoản 2 Mục II Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế: Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009; Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

- Công thức quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế trong giai đoạn trước ngày 01/7/2013 theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC còn chưa được khoa học. Vì vậy, tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC. Cụ thể, từ ngày 01/7/2013 thực hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.