Quyền hạn trong việc thuê thẩm tra báo cáo quyết toán dự án vốn Nhà nước?

PV.

Trả lời ý kiến của Ông Lê Viết Cường (Hà Nội) về việc đơn vị có được quyền thuê các tổ chức chuyên môn để thẩm tra báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Lê Viết Cường làm việc tại tổng công ty TNHH 100% vốn Nhà nước, hàng năm tổng công ty ông được giao làm chủ đầu tư một số dự án xây mới, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông. Khi dự án hoàn thành, công ty đã lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thuê kiểm toán độc lập. Vậy, công ty của ông có được quyền thuê các tổ chức chuyên môn để thẩm tra báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 04/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính không?

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đã có hiệu lực từ ngày 5/3/2016 thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 và Thông tư số 04/2014/TT-BTC.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC, “Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Vốn Nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước”.

Căn cứ quy định trên, các dự án thuộc các đơn vị là tổng công ty TNHH 100% vốn Nhà nước có sử dụng vốn Nhà nước đều thực hiện việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính; cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm tra có thể thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thẩm tra báo cáo quyết toán.