Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

PV.

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (Nghị định số 119/2015/NĐ-CP), ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP (Thông tư số 329/2016/TT-BTC).

Về Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn cụ thể như sau:

Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn mua bảo hiểm tại bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào đủ điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại điều 7 nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cung cấp các thông tin, tài liệu (nếu có) liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Đồng thời, bên mua bảo hiểm được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Ngoài ra bên mua bảo hiểm còn các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm Thông tư cũng quy định cụ thể như sau:

Một là, bên mua bảo hiểm được tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hai là, được thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin cần thiết, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

Ba là, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bốn là, bên mua bảo hiểm phải thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Năm là, áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp bảo hiểm và nhà thầu tư vấn.

Sáu là, thực hiện mọi biện pháp an toàn cần thiết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Bẩy là, chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm đối với khoản tiền mà người được bảo hiểm đã nhận bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tám là, Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đồng thời, người mua bảo hiểm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư này và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017. Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.