Chính phủ:

Thống nhất với Bộ Tài chính dự thảo Nghị quyết giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp

PV.

Đó là một trong những nội dung được Chính phủ thống nhất tại Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 vừa được Chính phủ ban hành ngày 10/10/2016.

Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính dự thảo Nghị quyết giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp.
Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính dự thảo Nghị quyết giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính về Dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Riêng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư cải tạo chung cư cũ tiếp tục áp dụng mức thuế 10%.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiêu chí và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trình Quốc hội 02 phương án như đề xuất của Bộ Tài chính trên cơ sở tính toán kỹ, tránh làm tác động đến cân đối thu ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.