Tiếp tục quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động các tổ chức kinh doanh chứng khoán

PV.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động các tổ chức kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện tại có 83 công ty chứng khoán (CTCK) đang hoạt động. Đánh giá về năng lực tài chính của các CTCK này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tính đến hết quý I/2022, có 10 CTCK có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên, trong đó, có 01 CTCK có vốn điều lệ trên 9.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn tài chính bình quân của các CTCK ngày càng được cải thiện. Cụ thể, tỷ lệ an toàn tài chính bình quân của CTCK tại thời điểm 31/12/2021 là 472,1%, tăng 2,63% so với thời điểm 31/12/2020.

Về tổ chức triển khai công tác tái cấu trúc các CTCK, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến nay, có 01 CTCK đang trong tình trạng cảnh báo, 01 CTCK đang trong tình trạng kiểm soát, 02 CTCK đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, 02 CTCK đang trong tình trạng giải thể; đình chỉ hoạt động đối với 01 CTCK, chấm dứt hoạt động đối với 01 CTCK, thu hồi giấy phép của 13 CTCK và mở thủ tục thu hồi giấy phép 06 CTCK.

Về quản lý giám sát các công ty quản lý quỹ, hiện tại có 44 công ty quản lý quỹ đang hoạt động. Tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) ước tính khoảng gần 580 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với cuối năm 2021. Hoạt động của các công ty này vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng. 

Tính đến nay, đã có 73 quỹ đầu tư đã được cấp phép tại Việt Nam, bao gồm: 9 quỹ ETF, 42 quỹ mở, 1 quỹ đóng, 1 quỹ bất động sản và 20 quỹ thành viên. Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán là hơn 85 nghìn tỷ đồng tăng 2,2% So với thời điểm cuối năm 2021 (tính đến hết tháng 5/2022).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong những tháng cuối năm, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật, từ đó phát huy tích cực vai trò là tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc CTCK, công ty quản lý quỹ theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, rà soát, phân loại, kiểm tra tại chỗ, xây dựng phương án đối với từng công ty để có biện pháp xử lý.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư nhằm cải thiện chất lượng đầu tư, hướng tới cầu đầu tư bền vững; nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán... Tiếp tục nghiên cứu triển khai số hóa các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán, áp dụng các công nghệ tài chính mới (Fintech); chuẩn hóa hoạt động mở tài khoản trực tuyến (e-contract); xác thực khách hàng trực tuyến (EKYC).