Các vấn đề về tiền lương có hiệu lực ngày 8/8/2015

Công ty Luật PLF

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH (“Thông tư 23”) hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 49/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực ngày 8/8/2015 tới đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn

Khi Thông tư 23 có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến trực tiếp tiền lương như hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, tiền lương ban đêm và lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Về hình thức và kỳ hạn trả lương

Doanh nghiệp có thể thỏa thuận trả lương cho người lao động theo thời gian (bao gồm theo tháng, tuần, ngày hoặc giờ), trả lương theo sản phẩm và trả lương theo khoán.

Thông tư 23 làm rõ thêm trường hợp trả lương theo ngày thì sẽ tính dựa trên từng tháng dương lịch và đảm bảo người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày một tháng.

Lưu ý việc thay đổi hình thức trả lương phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh đó, Thông tư 23 quy định về kỳ hạn trả lương đối với người lao động hưởng lương tháng. Theo đó, doanh nghiệp trả lương một tháng hoặc nửa tháng một lần. Đổng thời, tiền lương phải được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

Về tiền lương làm việc vào ban đêm

Thông tư 23 đã có các quy định cụ thể về công thức tính tính lương cho người lao động làm việc vào ban đêm.

Bên cạnh đó, công thức tính được chia thành hai trường hợp đối với hai đối tượng: người lao động hưởng lương theo thời gian và người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

Từ ngày 8/8/2015, doanh nghiệp phải sử dụng công thức tính cụ thể được quy định tại Điều 7 Thông tư 23 đối với trường hợp làm việc vào ban đêm. Đồng thời, doanh nghiệp cần lưu ý về định nghĩa “tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường”. Số tiền này được tính bằng cách lấy lương thực trả (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, lương làm việc ban đêm) cho người lao động chia cho số giờ thực tế làm (không kể số giờ làm thêm).

Về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tương tự với tiền lương làm việc vào ban đêm, Thông tư 23 đã có quy định cụ thể công thức tính đối với từng trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm. Trong đó, yếu tố tiền lương theo giờ vào ban ngày được xác định cụ thể như sau:

- Trường hợp người lao động không làm thêm vào ban ngày, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

- Trường hợp người lao động làm thêm vào ban ngày và tiếp tục làm vào bên đêm, tiền lương theo giờ vào ban ngày được tính ít nhất bằng 150% so với tiền lương thực trả.

- Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần thì được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương theo giờ thực trả.

- Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả.