Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2015

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Sử dụng vốn tạm ứng sai mục đích sẽ bị thu hồi; Xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước; Chưa bắt buộc áp dụng Thông tư 200 đối với BCTC giữa niên độ 2015... là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự phòng không quá 10% kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Theo đó, Thông tư đã quy định việc lập dự phòng kinh phí để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất không quá 10% mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án.

Khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải lập dự toán chi tiết theo nội dung và mức chi cụ thể trước khi thực hiện. Quy định này được cho là để phù hợp với đặc điểm thực tế của hoạt động cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Nhằm đảm bảo tổng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất không bị vượt quá mức trích quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư không quy định việc lập dự toán bổ sung. Trường hợp dự toán đã phê duyệt nhưng không đủ chi theo thực tế thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được thanh toán số còn thiếu nhưng tối đa không vượt quá mức kinh phí được trích của từng dự án, tiểu dự án.

Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Theo quy định tại Thông tư 71/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, nguồn kinh phí hoạt động của Hội cựu chiến binh bao gồm: Nguồn thu hội phí được để lại theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Hội; Nguồn viện trợ, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước (nếu có); Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ và Nguồn hỗ trợ từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.

Kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binh phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng theo tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tài chính theo các quy đinh hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 và thay thế Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2015/TT-BTC – Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Đây là chuẩn mực kiểm toán đặc thù do Việt Nam ban hành. Chuẩn mực này hoàn toàn chỉ có ở Việt Nam, không có trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISAs).

Thời điểm áp dụng Chuẩn mực 1000 mới là từ 1/7/2015. Đối với các hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trước ngày 1/7/2015 mà đến ngày này trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng chuẩn mực mới này.

Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành” tại Quyết định 03/2005/QĐ-BTC.

Ba đối tượng hàng hóa bị coi là nhập lậu

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP, các đối tượng hàng hóa bị coi là nhập lậu bao gồm:

Hàng hóa nhập khẩu không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường có hóa đơn, chứng từ nhưng là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn căn cứ trên kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Hàng hóa nhập khẩu do cơ sở sản xuất, kinh doanh thu, mua, gom và trao đổi với cư dân biên giới. Khi cơ quan chức năng xác minh nguồn gôc hàng hóa mà không đủ chứng từ theo quy định.

Căn cứ xử phạt vi phạm: Tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng hóa nhập lậu bị xử phạt theo Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tư liên tịch 64 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Sử dụng vốn tạm ứng sai mục đích sẽ bị thu hồi

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 162/2012/TT-BTC quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Về nguyên tắc tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, Thông tư 62 nêu rõ, việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thanh toán, chi trả của Kho bạc Nhà nước.

Các khoản tạm ứng sử dụng không đúng mục đích đã được phê duyệt sẽ bị thu hồi. Việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không được phép thực hiện tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

Mọi khoản tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đều phải hoàn trả đúng hạn, đúng quy định, trừ trường hợp được gia hạn tạm ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Trường hợp khoản tạm ứng không được hoàn trả đúng hạn, đúng quy định thì Kho bạc Nhà nước có quyền trích tồn quỹ ngân sách để thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn.

Xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước

Theo quy định tại Thông tư 57/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, Công ty Mua bán nợ xử lý nợ và tài sản tiếp nhận như sau:

Hình thức xử lý nợ và tài sản tiếp nhận thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. Tài sản là quyền sử dụng đất thì xử lý theo pháp luật đất đai. Trường hợp tài sản có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: Lớn hơn 100 triệu thì thuê thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá. Nhỏ hơn 100 triệu thì lựa chọn đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.

Đối với lô tài sản của một DN tại một địa chỉ: Trường hợp không bao gồm tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì đấu giá hoặc thỏa thuận giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp có tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì thuê thẩm định giá. Kết quả thẩm định lớn hơn 100 triệu thì bán đấu giá; dưới 100 triệu thì chọn bán đấu giá hoặc thỏa thuận.

Thông tư này có hiệu lực ngày 1/7/2015 và thay thế Thông tư số 38/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư nêu rõ, cơ quan thu lệ phí là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán lần đầu được quy định là 10 triệu đồng/01 giấy phép; trường hợp cấp lại là 5 triệu đồng/01 giấy phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2015.

Phí luồng, lạch sông Sài Gòn 70 đồng/tấn trọng tải

Theo quy định tại Thông tư số 80/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) là 70 đồng/tấn trọng tải toàn phần hoặc trọng tải toàn phần quy đổi/km.

Luồng sông Sài Gòn được tổ chức thực hiện thu phí phải có đủ các điều kiện: Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT; Bố trí các điểm thu phí tại các cảng, bến thủy nội địa; có đầy đủ các loại vé thu phí, bộ máy tổ chức thu phí và kiểm soát vé.

Định kỳ 03 năm kể từ năm 2016 trở đi, căn cứ tình hình thực tế, chỉ số giá cả và đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh mức thu phí quy định tại Thông tư này bảo đảm nguyên tắc của pháp luật về phí, lệ phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2015./.

Phí qua cầu Việt Trì mới: Tối thiểu 35.000 đồng/vé/lượt

Thông tư số 81/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa được ban hành quy định, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, mức thu phí thấp nhất là 35.000 đồng/vé/lượt và cao nhất là 180.000 đồng/vé/lượt.

Cụ thể mức thu đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35.000 đồng/vé/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 50.000 đồng/vé/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 75.000 đồng/vé/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet là 120.000 đồng/vé/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet là 180.000 đồng/vé/lượt.

Thông tư 81/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 10/7/2015. Thời điểm bắt đầu thu phí theo quy đinh tại Thông tư nêu trên kể từ khi Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng và được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Chưa bắt buộc áp dụng Thông tư 200 đối với BCTC giữa niên độ 2015

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo Điều 128 Thông tư 200, Thông tư 200 sẽ có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015 (đối với DN có niên độ tài chính bắt đầu sau ngày 1/1). Tuy nhiên, theo sửa đổi tại Thông tư 75 thì áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Đồng thời, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006 hoặc theo quy định tại Thông tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.

Đây là điểm khác biệt giữa Thông tư 75 và Điều 128 Thông tư 200. Như vậy, đối Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015, doanh nghiệp sẽ được quyền lựa chọn, áp dụng Thông tư 200 hoặc Quyết định 15 cũ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2015.

Chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã

Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư quy định HTX, liên HTX được quyền huy động vốn theo quy định của pháp luật để phục vụ sản xuất, kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động và hoàn trả đầy đủ cho chủ nợ theo cam kết trong hợp đồng.

HTX, liên HTX được huy động vốn từ các thành viên, HTX thành viên; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, các cá nhân, tổ chức ngoài HTX, liên HTX và các hình thức khác theo quy định của pháp luật...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2015.

Ban hành mức thu phí qua trạm Km1807+500, đường Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

Theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư, từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, mức thu cụ thể là: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 30.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 40.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 65.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit 120.000đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit 180.000 đồng/vé/lượt.

Kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mức thu tương ứng đối với các loại xe trên được tăng lên là: 35.000 đồng/vé/lượt; 50.000đồng/vé/lượt; 75.000 đồng/vé/lượt; 140.000 đồng/vé/lượt và 200.000 đồng/vé/lượt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2015.

Cấp phép hoạt động hóa chất mất phí 200 nghìn đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất, có hiệu lực từ 20/7/2015.

Theo đó, các khoản lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động hóa chất có mức thu là 200.000 đồng/cấp mới và 100.000 đồng/lần cấp sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định các mức thu phí trong hoạt động hóa chất. Cụ thể, phí phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 36 triệu đồng/bộ hồ sơ; phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 8 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Các khoản phí thẩm định để cấp các loại giấy phép (giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ) được quy định chung ở mức 1,2 triệu đồng/giấy phép.

Gia hạn áp dụng tỷ lệ trích nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC, sửa đổi quy định về nộp và quản lý sử dụng các khoản thu.

Cụ thể, Cục Tần số vô tuyến điện được trích 60% số tiền phí sử dụng tần số vô tuyến điện thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí đồng thời có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 40% số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Tỷ lệ để lại này hiện đang được áp dụng tại Thông tư số112/2013/TT-BTC, tuy nhiên chỉ áp dụng đến hết 31/12/2014. Với Thông tư số 87/2015/TT-BTC mới ban hành, tỷ lệ quy định nêu trên sẽ tiếp tục được áp dụng cho năm tài chính 2015 và 2016.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện thu – chi của đơn vị, đề xuất với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế.

Thông tư này có hiệu lực từ 23/7/2015 và áp dụng cho năm tài chính 2015, 2016.

Phí qua trạm QL1, Bình Thuận từ 20-160 nghìn đồng/lượt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, mức thu thấp nhất là 20.000 đồng/vé lượt và cao nhất là 160.000 đồng/vé lượt,

Tổng số tiền thu phí hàng năm sau khi trừ các khoản thuế theo quy định được xác định là khoản tiền hoàn vốn theo phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1642 đến Km1692, tỉnh Bình Thuận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2015. Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; Được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Theo quy định tại Thông tư 88/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, phí thẩm định cấp mới, cấp lại do hết hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự là 5.000.000 đồng/doanh nghiệp/lần thẩm định; Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự do thay đổi, bổ sung danh mục đã được cấp phép là 2.000.000 đồng/doanh nghiệp/lần thẩm định.

Lệ phí cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự do thay đổi, bổ sung nội dung danh mục đã được cấp phép; hay trong trường hợp bị mất giấy phép, giấy phép bị rách, nát đều ở mức 150.000 đồng/doanh nghiệp/lần cấp.

Đối với hoạt động cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, Thông tư quy định phí thẩm định là 1.200.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự đều ở mức 150.000 đồng/sản phẩm/lần cấp.

Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/7/2015.

Công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật

Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ đã ra Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội...

Theo Thông tư này, các cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị trực thuộc, hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp đầu tư; Cục Thuế công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2015.