Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính xây dựng mô hình dân vận khéo

Quang Khánh

Chủ tịch Hồ Chủ tịch từng nhấn mạnh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng mô hình dân vận khéo, gắn với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ
Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ

Trong những năm qua, công tác dân vận tại Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Đồng thời, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, gắn bó và có trách nhiệm với nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thanh tra Bộ đã có ý thức thực hiện nghiêm túc với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sâu sát dân và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “xây dựng các mô hình dân vận khéo”. 

Đặc biệt, gắn công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Cơ quan Bộ với công tác dân vận khéo như: Tổ chức tiếp đón công dân chu đáo tận tình, hướng dẫn giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền được quy định của pháp luật; Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Bộ Tài chính được xem xét, xử lý thấu tình đạt lý. Khi tiếp xúc cũng như khi thanh tra, kiểm tra luôn tạo được không khí dân chủ, bình đẳng. Phân tích, giải thích cụ thể, cặn kẽ những sai sót của đơn vị, để đơn vị thấy được việc sai sót của mình, tự giác khắc phục…

Nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã triển khai học tập, phổ biến, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức ở từng vị trí công tác của mình luôn cố gắng gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong và thực thi nhiệm vụ được giao để nhân dân tin tưởng, học tập, noi theo.

Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính xác định, trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch, vì dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, hiệu quả có trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; Đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng quan liêu, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm hại quyền dân chủ và lợi ích của công dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của cấp ủy các tổ chức Đảng và lãnh đạo chuyên môn các cấp trong ngành Thanh tra hiện nay.

Do vậy, trong thời gian tới, nhằm thực hiện lời dạy của Người "dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới công tác dân vận, thực hiện hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận 174-KL/ĐUK ngày 17/4/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác dân vận; Xây dựng các mô hình dân vận khéo trong tiếp công dân, đối thoại với công dân, thực thi công vụ khi tiến hành thanh tra, kiểm tra…