Dự thảo quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

PV.

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Các đối tượng áp dụng tại dự thảo Thông tư này bao gồm: ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đồng thời, áp dụng với các tổ chức tín dụng không thuộc đối tượng quy định như trên có thể xem xét áp dụng quy định tại Thông tư này phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức tín dụng đó.


Về nguyên tắc đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, theo dự thảo thì các hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ chịu trách nhiệm cuối cùng về hệ thống kiểm soát nội bộ (ngoại trừ kiểm toán nội bộ) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cuối cùng về kiểm toán nội bộ.

Thứ hai, tối thiểu có đủ các quy định nội bộ theo quy định tại Điều 93 Luật các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, Phù hợp với quy mô, điều kiện và độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ tư  Có đủ nguồn lực (tài chính, con người) cho hệ thống kiểm soát nội bộ;

Thứ năm, xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát cho toàn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; e- Đảm bảo kiểm toán nội bộ không xung đột lợi ích và không bị cản trở thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Dự thảo cũng quy định, về việc đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Dự thảo nêu rõ, đối với giám sát của quản lý cấp cao cần đảm bảo kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ được thực hiện hiệu quả; nắm rõ trạng thái rủi ro và tình hình thực hiện chính sách quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xử lý kịp thời các tổn thất, nâng cao hiệu quả và an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuân thủ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Ngoài ra, không ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các hành vi không phù hợp với văn hóa kiểm soát của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.