Hướng dẫn về cấp mã số thuế cho ban quản lý dự án

PV.

Nhận được Công văn số 3434/CT-KK&KTT ngày 22/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về vướng mắc cấp mã số thuế cho ban quản lý dự án, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hướng dẫn về cấp mã số thuế cho ban quản lý dự án. Nguồn: internet
Hướng dẫn về cấp mã số thuế cho ban quản lý dự án. Nguồn: internet

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm 3.2, Mục 3, Chương III Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư:

"a. Ban QLDA được đăng ký sử dụng con dấu riêng theo quv định của pháp luật để phục vụ cho việc thực hiện chương trình, dự án.

b. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại phu hợp với các quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ. ”

Theo điểm d, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

i. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

d) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước..."

Theo các quy định trên, Ban quản lý Tiểu dự án Quỹ toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015 (hoạt động theo các Quyết định số 4255/QĐ-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế; Quyết định số 85/QĐ-BVPTU ngày 4/3/2013 của Bệnh viên phổi trung ương và Quyết định số QĐ-BYT ngày 18/11/2015 của Bộ Y tế) thực hiện công văn số 565/BVPTU/DAQTC-TCKT của Bệnh viện phổi Trung ương ngày 4/4/2017 về việc yêu cầu mở mã số thuế cho dự án thực hiện tại địa phương, khi thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế phải sử dụng con dấu riêng của Ban quản lý Tiểu dự án.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp Ban quản lý Tiểu dự án đề nghị sử dụng chung con dấu của Bệnh viện lao và bệnh phồi tỉnh Nam Định để làm hồ sơ cấp mã số thuế thì việc sử dụng chung con dấu của Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Nam Định phải được cấp có thẩm quyền thành lập Ban quản lý Tiểu dự án quyết định.