Huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất giảm từ 0,21-0,45%/năm

PV.

Ngày 12/7/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.201 tỷ đồng. Nguồn: internet
Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.201 tỷ đồng. Nguồn: internet

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất giảm từ 0,21-0,45%/năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.011 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,59-5,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,69%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/7/2017). 

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.201 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,90-5,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,95%/năm, thấp hơn 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/7/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,35-6,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,38%/năm, thấp hơn 0,27%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/6/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.314 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,57-7,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, thấp hơn 0,45%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/6/2017).

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 134.944,6593 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.