Mức chi ngân sách cho tổng điều tra rừng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Địa phương chưa cân đối được, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% kinh phí kiểm kê rừng. Nguồn: internet
Địa phương chưa cân đối được, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% kinh phí kiểm kê rừng. Nguồn: internet

Đối với công tác điều tra rừng, có 4 nội dung chi lớn đó là: Chi cho công tác chuẩn bị; hoạt động điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng; hoạt động điều tra trữ lượng rừng; xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng tại các tỉnh.

Công tác kiểm kê rừng, được phép chi cho việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm kê; các hoạt động kiểm kê về diện tích rừng; các hoạt động kiểm kê về trữ lượng; tổng hợp kết quả kiểm kê rừng; lập hồ sơ quản lý rừng.

Đối với hoạt động chung phục vụ Dự án, Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung được chi như chi của Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016; Chi Ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp tỉnh...

Nguồn kinh phí thực hiện dự án được quy định cụ thể như sau: Ngân sách Trung ương chi cho các nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện. Ngân sách địa phương chi cho các nhiệm vụ kiểm kê rừng do địa phương thực hiện.

Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi: Căn cứ khả năng cân đối hàng năm, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương tối đa 70% dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê rừng của địa phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự bảo đảm.

Kinh phí thực hiện kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm II, Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các đơn vị sự nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của đơn vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/lâm trường; doanh nghiệp; tổ chức liên doanh do chủ rừng tự chi trả và được hạch toán vào chi phí của đơn vị.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2014.