Thêm một doanh nghiệp bị phạt vì không công bố thông tin theo quy định

PV. (t/h)

Ngày 06/02/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới (phường 05, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

Hình ảnh trang chủ trang thông tin của Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới.
Hình ảnh trang chủ trang thông tin của Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới với số tiền 85 triệu đồng vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Căn cứ xử phạt dựa trên quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Báo cáo thường niên năm 2019, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán; đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, Công ty này cũng không công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của HNX: BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 02/01/2020.