Thời điểm lập, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Chinhphu.vn

Công ty của ông Đỗ Trọng Lâm (Hà Nội) được giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo tổng thể một bệnh viện đa khoa, quy mô 600 giường bệnh. Ông Lâm hỏi, công trình này có phải lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, đối với công trình bệnh viện đa khoa có quy mô trên 500 giường thì Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan duyệt báo cáo ĐTM, nhưng với công trình nâng cấp, cải tạo này có quy định nào hướng dẫn không?

Ông Lâm cũng muốn biết, việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư có hướng dẫn cụ thể không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại số thứ tự 112 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường “Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất có quy mô, công suất tới mức tương đương với dự án thứ tự từ 1 đến 110 của Phụ lục này” thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM".

Do vậy, dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện quy mô 600 giường thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt.

Dự án nêu trên đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi). Tuy nhiên, hiện tại đang có sự bất cập trong quy định về ĐTM đối với các dự án phải quyết định chủ trương đầu tư và phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư giữa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, cụ thể:

Điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để quyết định chủ trương đầu tư. Điểm c, Khoản 1, Điều 33; Điểm c, Khoản 1, Điều 34 và Điểm c, Khoản 1, Điều 35 Luật Đầu tư năm 2014 chỉ quy định đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường là căn cứ để quyết định chủ trương đầu tư.

Điểm đ, Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điểm a, Khoản 2, Điều 37 Luật Đầu tư năm 2014 chỉ quy định nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật này (chỉ cần đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án) là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xuất phát từ những bất cập nêu trên, Chính phủ đã có Tờ trình tóm tắt số 364/TTr-CP ngày 29/9/2016 trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về ĐTM sơ bộ đối với các dự án phải quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Quốc hội chưa phê duyệt chủ trương sửa đổi.

Gần đây Tổng cục Môi trường được Lãnh đạo Bộ giao trả lời rất nhiều văn bản giải đáp thắc mắc của các Bộ, ngành, địa phương về bất cập nêu trên, Tổng cục Môi trường đã tham mưu trình Bộ ký các văn bản trả lời theo hướng: Bộ Tài nguyên và Môi trường không có thẩm quyền để giải quyết bất cập giữa các Luật, không có căn cứ pháp lý để hướng dẫn làm ĐTM sơ bộ vì Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 không có điều khoản nào quy định về ĐTM sơ bộ.

Trong khi chưa có các văn bản thay thế, sửa đổi, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời tham khảo các quy định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau:

Luật Đầu tư năm 2014 được ban hành sau Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, do vậy áp dụng quy định tại Khoản 3, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong bước xin quyết định chủ trương đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi dự án), chủ dự án chỉ đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của Luật Đầu tư đối với các dự án phải quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Chủ dự án thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 37 và Điểm c, Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM thực hiện sau khi quyết định chủ trương đầu tư (trong bước nghiên cứu khả thi dự án) và sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.