Xuất cấp hơn 37,555 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

Minh Hà

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1845/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN xuất cấp 37.555.026,6 kg gạo từ nguồn DTQG giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.
Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN xuất cấp 37.555.026,6 kg gạo từ nguồn DTQG giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

Theo Quyết định số 1845/QĐ-BTC ngày 9/9/2022, Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp không thu tiền 37.555.026,6 kg gạo từ nguồn DTQG giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tổng cục DTNN căn cứ số lượng gạo DTQG tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của UBND các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ I thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương. Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ I cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì tổng hợp đề nghị của địa phương, trình Bộ Tài chính cấp gạo bổ sung.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục DTNN tổ chức giao, nhận gạo DTQG bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, gaio nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

UBND các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Văn bản hướng dẫn số 15777/BTC-TCDT ngày 4/11/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện hỗ trợ gạo DTQG cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, tránh để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

Đồng thời, UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo DTQG từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo.

Quyết định số 1845/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2022.