Bộ Tài chính đốc thúc phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc phân bổ, nhập dự toán TABMIS và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đúng thời hạn

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo các tiêu chí tại Mẫu số 01/PB Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Căn cứ Khoản 1, Điều 11, Chương II Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống TABMIS, thời hạn nhập dự toán không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao dự toán (đối với dự toán năm giao chính thức), trường hợp giao bổ sung và điều chỉnh không quá 5 ngày làm việc.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đảm bảo thời hạn theo quy định trên để cơ quan tài chính có cơ sở phê duyệt, đảm bảo dự toán để giải ngân cho các dự án.

Trong đó, đối với số vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước, hoàn thành việc nhập dự toán cho các dự án ngay sau khi phân bổ. Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước triển khai ngay các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, hạch toán thanh toán cho các dự án theo quy định.

Đối với số vốn bố trí để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023, hoàn thành việc nhập dự toán cho các dự án ngay sau khi phân bổ. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch được giao, hoàn thiện các thủ tục thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, thanh toán.

Đối với các dự án khởi công mới, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục mở tài khoản và cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách để có cơ sở nhập dự toán cho các dự án đủ điều kiện phân bổ theo quy định.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mã số ĐVQHNS) theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TTBTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Theo đó, các đơn vị thuộc cấp ngân sách Trung ương nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính). Các đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS về Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính.

Đối với dự án đầu tư có nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách, dự án đầu tư có các dự án thành phần (tiểu dự án), dự án do đồng thời nhiều chủ đầu tư thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký mã số theo đúng quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 15 của Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

Trường hợp mỗi dự án thành phần (tiểu dự án) nếu có quyết định đầu tư riêng và được giao dự toán riêng cho dự án thành phần thì chủ đầu tư của dự án thành phần thực hiện đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án thành phần và được Cơ quan Tài chính cấp 01 mã số ĐVQHNS làm mã số cho dự án thành phần.

Trường hợp dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, có các dự án thành phần (tiểu dự án) mà giao cho các đơn vị thuộc cấp ngân sách địa phương làm chủ đầu tư các dự án thành phần này (tiểu dự án có quyết định đầu tư riêng và được giao dự toán riêng như các tiểu dự án giải phóng mặt bằng) thì các đơn vị thực hiện đăng ký mã số của các tiểu dự án với Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để đảm bảo nguyên tắc kết hợp thông tin quản lý dự án giữa mã số chung và mã số của các dự án thành phần.

Thực hiện thống nhất việc quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện thống nhất việc quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động đăng ký tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án định kỳ hằng tháng, quý.

Ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu hoặc có nhu cầu tạm ứng theo tiến độ hợp đồng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát và giải ngân, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đồng thời, đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để chủ động, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Về vốn tạm ứng, để tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng đối tượng và sử dụng vốn tạm ứng có hiệu quả, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng.

Đồng thời, hoàn thành nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi số vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021; Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc tạm ứng hợp đồng, tạm ứng theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công và Công văn số 2346/BTC-ĐT ngày 11/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hằng quý, xác định nhu cầu giải ngân quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ.

Riêng đối với vốn nước ngoài, Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị rút vốn gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện rút vốn theo quy định.