Bộ Tài chính sẽ đề xuất giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

PV.

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đề ra tại Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020.

Bộ Tài chính xem xét giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Nguồn: internet
Bộ Tài chính xem xét giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý Công sản phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách Thuế, Cục Quản lý giá và các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật về đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai để đề xuất các giải pháp giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính trong việc tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định trong dự thảo Luật sửa dổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao dất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sử dụng đất; quy định bán dấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Chương trình nêu rõ, Bộ Tài chính giao Vụ Chính sách Thuế cùng các đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Theo đó, rà soát, báo cáo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh quy định về mức thu đối với toàn bộ các khoản phí, lệ phí đã ban hành năm 2016. Trong đó, trọng tâm, ưu tiên giảm mức thu đối với các loại phí là đầu vào của sản xuất kinh doanh như: phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; các phí, lệ phí liên quan đến xuất khẩu nông sản, thủy sản...

Trên cơ sở các nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Chương trình hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác của đơn vị. Đồng thời, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ.

Bộ Tài chính cũng giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ trước ngày 27 hàng tháng; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 06/6/2017 và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020.

Trước đó, tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.