Chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản

PV.

Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp thư hỏi của Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ và Thương mại Tiến Thành (Hà Nội) về một số nội dung liên quan đến việc đăng ký, khấu trừ thuế đối với hoạt động tư vấn, cho thuê bất động sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ và Thương mại Tiến Thành (Hà Nội) thành lập tháng 5/2016, ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn và cho thuê bất động sản. Vừa qua, Công ty ký kết hợp đồng thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần PT, sau đó sửa chữa và cho Công ty Nam Phong thuê lại. Hàng quý, Công ty cổ phần PT xuất hóa đơn cho Công ty Tiến Thành và Công ty Tiến Thành cũng xuất hóa đơn cho Công ty Nam Phong.

Công ty Tiến Thành đề nghị giải đáp, trong trường hợp nêu trên Công ty cần thực hiện thủ tục gì để bảo đảm các khoản chi là hợp lý khi quyết toán thuế?

Ngoài ra, Công ty Tiến Thành còn thuê lại nhà xưởng của cá nhân với chi phí thuê 8 triệu đồng/tháng và cho đơn vị khác thuê lại. Vậy, đối với hoạt động này, Công ty cần thực hiện đăng ký thuế như thế nào?

Về vấn đề này, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ như sau: “Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...".

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: "2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:...

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế".

Về địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Điều 12 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế và đăng ký thuế quy định địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế quy định, "1. Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc thành lập theo Luật Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...".

Điều 82 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2014 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định, "1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ và Thương mại Tiến Thành ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần PT sau đó sửa chữa và cho Công ty Nam Phong thuê lại thì chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động cho thuê nhà xưởng của Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty nhà xưởng của hộ cá thể với chi phí thuê 8 triệu đồng/tháng (dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm)) thì khoản chi này Công ty được tính vào chi phí được trừ nếu có Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo chứng từ thanh toán cho hộ cho thuê theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Liên quan đến thủ tục bổ sung thông tin đăng ký thuế (bổ sung địa điểm kinh doanh: nhà xưởng) trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đề nghị Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.