Cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất?

PV.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 14/3/2017, Quyết định 06/2017/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 3/3/2017 ban hành biểu giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định áp dụng đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá đính kèm theo Quyết định này.

Còn đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đồng thời những dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thương, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.
 
Việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không có thuế GTGT tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau:

Một là, đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế GTGT (theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính);

Hai là, đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp (căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của Chi cục thuế cấp huyện) được quy định hai trường hợp: Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT và trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND các quận, huyện gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp huyện quản lý các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của các đối tượng này để áp dụng đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.
 
Quyết định 06/2017/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND TP. Hà Nội.