Doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong trường hợp nào?

PV. (Tổng hợp)

Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xí nghiệp May Minh Hà, Chi nhánh Công ty CP May Bình Minh (Hà Nội) hỏi: Khi quyết toán thuế TNCN, phải quyết toán cho tất cả các lao động được chi trả thu nhập trong năm tài chính (kể cả các lao động thời vụ có hợp đồng dưới 1 tháng và các lao động dài hạn nhưng đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán), hay chỉ quyết toán cho những lao động đang làm việc tại thời điểm quyết toán?

Đối với những lao động ký hợp đồng dài hạn, có mức thu nhập dưới 9 triệu đồng, đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán, có phải quyết toán thuế TNCN cho những lao động đó không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn, theo Tiết a.4, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Đồng thời, căn cứ vào Khoản 2, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN về các khoản giảm trừ, tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Như vậy, Xí nghiệp May Minh Hà không thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với các lao động có hợp đồng dưới 1 tháng, đối với các lao động dài hạn đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán và chỉ thực hiện quyết toán thuế TNCN cho những lao động có họp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và đang làm việc tại thời điểm quyết toán nếu được cá nhân ủy quyền.

Đối với các cá nhân có thu nhập bình quân tháng dưới mức 9 triệu đồng, nếu trong năm Xí nghiệp May Minh Hà đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN, Xí nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân đối với số thuế TNCN đã khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, Xí nghiệp May Minh Hà không cấp chứng từ khấu trừ.