Hoàn thiện cơ chế, chính sách lĩnh vực tài chính - ngân hàng

PV.

Trong năm 2021, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các lĩnh vực được giao; tăng cường cơ chế quản lý, giám sát đối với 4 lĩnh vực trọng tâm gồm: thị trường tài chính, thị trường trái phiếu; xổ số và trò chơi có thưởng; tín dụng chính sách, quản lý các định chế tài chính nhà nước...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2020, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính đã triển khai xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 37 đề án, chính sách, trong đó đã hoàn thành 17 đề án, chính sách.

Trong đó, trong lĩnh vực thị trường tài chính, thị trường trái phiếu, đơn vị đã tham mưu cho Bộ trình cấp thẩm quyền ban hành 02 nghị định và 01 quyết định thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 03 thông tư của Bộ Tài chính.

Trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng, đơn vị đã tham mưu cho Bộ ban hành 02 thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng đã tham mưu cho Bộ quản lý, điều hành thị trường xổ số và trò chơi có thưởng nhằm đảm bảo thị trường phát triển ổn định.

Đối với lĩnh vực tín dụng chính sách, quản lý các quỹ tài chính nhà nước và an sinh xã hội, Vụ đã tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế hoạt động cho 02 ngân hàng chính sách và các quỹ tài chính nhà nước góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đầu tư phát triển và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Trong hoạt động quản lý tài chính Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý tài chính Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Đơn vị cũng đã chủ động theo dõi chặt chẽ hoạt động thu - chi của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại để kịp thời đánh giá, báo cáo Bộ về khả năng thu nộp ngân sách nhà nước của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng; tham mưu cho Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tiền gửi...

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) chiều ngày 13/1/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Về nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như giám sát, quản lý đối với các lĩnh vực sổ xố, casino đặt cược, trái phiếu chính quyền địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong tham gia công tác điều hành về chính sách tài chính, tiền tệ; sớm sửa đổi cơ chế chính sách nhằm xác định rõ vị thế, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng...