Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chuyển nguồn ngân sách năm 2013

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Kho bạc nhà nước (KBNN) vừa có Công văn số 3472/BTC-KBNN hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 sang 2014.

Theo đó, đối với dự toán chi thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ, giao khoán, đơn vị được chuyển sang năm 2014 thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với dự toán chi thuộc nguồn không thường xuyên, không tự chủ bị hủy bỏ, trừ các trường hợp được Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ương), chủ tịch UBND hoặc thủ trưởng cơ quan tài chính được ủy quyền (đối với ngân sách địa phương) quyết định cho chi tiếp.

Các quy định này được áp dụng cho việc xử lý số dư dự toán cắt giảm đối với khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách (có văn bản của cấp có thẩm quyền khẳng định nhiệm vụ đó chưa thực sự cần thiết, cấp bách) hiện tại còn dư trên tài khoản dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách (theo công văn số 15441/BTC-HCSN về hướng dẫn điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Tài chính).

Để hướng dẫn khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên Tabmis (Hệ thống quản lý thông tin ngân sách và kho bạc), ngày 20/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản 17660/BTC- KBNN. Theo đó, Bộ Tài chính đã hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị tài chính, KBNN địa phương thực hiện công tác khóa sổ kế toán và quyết toán trên Tabmis năm 2013. Bộ cũng chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác khóa sổ, quyết toán và hướng dẫn cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể.