Khoản chi tiền nghỉ mát cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN?


Khoản chi tiền nghỉ mát cho người lao động có tính chất phúc lợi, đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì doanh nghiệp được hạch toán khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản chi tiền nghỉ mát cho người lao độngcó  được trừ khi tính thuế TNDN không? Nguồn: internet
Khoản chi tiền nghỉ mát cho người lao độngcó được trừ khi tính thuế TNDN không? Nguồn: internet

Trả lời vướng mắc của Công ty Cổ phần Bột Mỳ Vinafood 1 về việc chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động năm 2019, tại Công văn số 88336/CT-TTHT ngày 25/11/2019, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC đã quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trong đó, trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi nếu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN có khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp Công ty có quy định chi tiền nghỉ mát trực tiếp cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, đồng thời tổng số chi nghỉ mát và các khoản chi phúc lợi khác của Công ty không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế, thì các khoản chi nghỉ mát này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.