Thêm một công ty chứng khoán tham gia sàn UPCoM

PV.

Ngày 8/8/2018, CTCP Chứng khoán Bảo Minh chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM. Như vậy, đây là doanh nghiệp thứ 768 và là CTCK thứ 8 đăng ký giao dịch trên UPCoM.

CTCP Chứng khoán Bảo Minh được sáng lập bởi Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư tài chính.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là cung cấp các dịch vụ: môi giới chứng khoán, phân tích và đầu tư, lưu ký chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành. Ngoài ra công ty còn tự doanh chứng khoán.

Hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu hoạt động của công ty là hoạt động tự doanh. Do năm 2017, tình hình thị trường chứng khoán thuận lợi, mảng đầu tư từ danh mục tự doanh của công ty đem lại kết quả tốt, chính vì thế, tổng doanh thu tự doanh năm 2017 của công ty đạt hơn 55,5 tỷ đồng, tăng 24,83% so với năm 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Chứng khoán Bảo Minh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018:

Chỉ tiêu

Năm 2017

6 tháng 2018

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

376

882

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

356

555

Doanh thu hoạt động (Tỷ đồng)

126

208

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

40,8

10,9

Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu)

11.899

11.110

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC quý II/2018 tự lập của BMSC

Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh các mảng hoạt động chính và tăng cường tiếp thị quảng bá hình ảnh, tăng cường hoạt động môi giới và các dịch vụ kèm theo, phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động tự doanh, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp là khách hàng của bộ phận tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành của công ty, các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, đặc biệt là các cơ hội tại các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên các sở giao dịch chứng khoán.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018-2019:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

500

500

Tổng doanh thu và thu nhập khác (Tỷ đồng)

362

380

Lợi nhuận sau thuế

60

63

Cổ tức (Tỷ đồng)

-

-

Nguồn: CTCP Chứng khoán Bảo Minh