Bộ Tài chính giải đáp khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện Đề án 06

Đức Mạnh

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 5693/BTC-VI gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải đáp khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06).

Đề án 06 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Đề án 06 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Theo đó, về thuê, mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Tài chính đề nghị các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự án, xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ, thực hiện các hoạt động mua sắm trang thiết bị CNTT sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đấu thầu; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 15/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 hướng dẫn triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đối với khó khăn, vướng mắc về nguồn kinh phí, Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 1 Mục 5 Điều I Quyết định số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 quy định như sau: Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các bộ, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và tổng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính cũng cho biết, ngày 10/2/2022, Bộ đã có Công văn số 1304/BTC-VI về việc bố trí nguồn lực thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Công văn đã hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06.