Bộ Tài chính trả lời cử tri về quy định giảm thu thuế phi nông nghiệp

PV. (Tổng hợp)

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (năm 2016) có quy định giảm thu thuế phi nông nghiệp nhưng trong giao thu ngân sách đối với các địa phương lại không tính giảm dự toán thu. Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2020 /BTC-TCT trả lời về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung kiến nghị của Cử tri tỉnh Nam Định: Khi ban hành, bổ sung, sửa đổi Luật đề nghị cần phải đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy định và chính sách khác có liên quan. Ví dụ: trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (năm 2016) có quy định giảm thu thuế phi nông nghiệp nhưng trong giao thu ngân sách đối với các địa phương lại không tính giảm dự toán thu.

Tại Công văn số 2020 /BTC-TCT ngày 15/02/2017, vấn đề này được Bộ Tài chính trả lời cụ thể như sau:

Trong việc tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội các dự án Luật nói chung và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (năm 2016) nói riêng, Bộ Tài chính luôn tuân thủ quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong việc đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định pháp luật và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật.

Ngày 06/04/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Trong đó, có quy định về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

Về Miễn thuế, giảm thuế

Miễn thuế, giảm thuế được quy định tại Điều 61, Luật số 106/2016/QH13 quy định:

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống.

Về công tác xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 02/6/2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017. Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/06/2016, Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017, Bộ Tài chính đã yêu cầu các địa phương xây dựng dự toán thu NSNN năm 2017 phải tính đúng, tính đủ các khoản thu ngân sách theo chế độ, chính sách hiện hành, trong đó có lưu ý các quy định mới có hiệu lực thi hành từ năm 2016 tiếp tục ảnh hưởng tới thu NSNN năm 2017 như Luật số 106/2016/QH13.

Trong quá trình thảo luận dự toán thu NSNN năm 2017 với các địa phương nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng, khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Bộ Tài chính tính toán ảnh hưởng giảm thu theo Luật số 106/2016/QH13 và tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua dự toán thu NSNN. Dự toán thu NSNN năm 2017 đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho các tỉnh, thành phố.

Như vậy, việc giao dự toán thu NSNN năm 2017 đã tính đến ảnh hưởng giảm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Luật số 106/2016/QH13 đối với các địa phương.