VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoảng sản

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoảng sản

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 45/2016/TT-BTNMT về Đề án thăm dò, đóng cửa mỏ khoáng sản và các mẫu báo cáo.

Tạm dừng cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn từ các dự án xã hội hoá

Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản

Quản lý hoàn thuế hướng tới doanh nghiệp

Phê duyệt đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng

Từ ngày 01/01/2017, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ra sao?

Theo đó, nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản bao gồm:

Xác định vị trí, tọa độ, ranh giới, diện tích cũng như tác động của hoạt động thăm dò đến môi trường, an toàn lao động, biện pháp xử lý, bảo vệ khoáng sản trong quá trình thăm dò;

Tính pháp lý, cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản đã có để đề nghị thăm dò và cơ sở phân chia nhóm mỏ theo mức độ phức tạp, lựa chọn mạng lưới công trình, tổ hợp phương pháp kỹ thuật tiến hành thăm dò;

Dự kiến chỉ tiêu, cơ sở, phương pháp tính trữ lượng và trữ lượng dự kiến, tính khả thi của mục tiêu trữ lượng;

Tính hợp lý, tính khả thi về tổ chức, thi công, thời gian, tiến độ thực hiện việc thăm dò cũng như tính đúng đắn của dự toán kinh phí các hạng mục thăm dò theo quy định của pháp luật.

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 45/2016/TT-BTNMT có hiệu lực (ngày 15/3/2017).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM