Gỡ vướng quy định về miễn phạt chậm nộp tiền thuế

Theo mof.gov.vn

Trước các thắc mắc của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng về vấn đề miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế, ngày 12/5/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1934/TCT-QLN trả lời cụ thể về vấn đề này…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thuế, giai đoạn trước ngày 01/07/2013 (Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực), tại Khoản 1, Điều 111 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 quy định về việc miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như sau: “Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vì phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 25 Nghị định 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đã hướng dẫn về việc miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và thẩm quyền miễn xử phạt.

Theo đó, người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn xử phạt của người nộp thuế đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của mình hoặc của cấp dưới theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tại Khoản 1, Mục XIII phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định: Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hải Phòng gặp thiên tai (bão lụt) phá hủy cơ sở vật chất của Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, xưởng lắp ráp xe máy bị thua lỗ nặng nề do thay đổi chính sách ưu đãi thuế đối với nhập khẩu linh kiện và hoạt động xuất khẩu lao động phải bồi thường do đối tác nước ngoài phá sản thì Công ty lập hồ sơ theo quy định gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng để được xem xét xử lý miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế do thiên tai (bão lụt) và do trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tải sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Theo Tổng cục Thuế, sau thời điểm 01/07/2013 (Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực), Khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Xử lý đổi với việc chậm nộp tiền thuế: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thài hạn ghi trong thông bảo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày”.

Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 quy định Khoản 4 Điều 5 sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 106 như sau: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên sổ tiền thuế chậm nộp". Khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 quy định Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Bên cạnh đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 quy định: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp” (Khoản 3 Điều 3). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế cho biết, từ ngày 01/7/2013 trở đi, việc tính tiền chậm nộp tiền thuế của Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hải Phòng thực hiện theo Khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, Khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 và Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13.