Thêm lực đẩy cho tiến trình cải cách và hiện đại hóa Hải quan

PV.

Nhằm tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan, đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Lễ ký kết Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.
Lễ ký kết Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong hợp tác và hội nhập quốc tế trong thời gian qua, bước vào giai đoạn 2021-2025, cơ quan Hải quan tiếp tục khẳng định vị thế và nâng cao vai trò, uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng Hải quan thế giới.

Trong giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ: hỗ trợ mạnh mẽ cho tiến trình cải cách và hiện đại hóa của ngành Hải quan, việc nghiên cứu và ứng dụng thành tựu cách mạnh công nghiệp, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong các lĩnh vực nghiệp vụ của ngành, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát hải quan.

Đồng thời, thiết lập và hoàn thiện các cơ sở pháp lý cần thiết, đầy đủ và đồng bộ cho các hoạt động hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với các nước phù hợp với các quy định của pháp luật về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Hải quan; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác đa phương và song phương, nâng cao mức độ và chất lượng hợp tác, hội nhập, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo trong hợp tác hải quan tại khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đến năm 2025 theo kịp các nước ASEN-4 về mức độ hội nhập khu vực.

Thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin nghiệp vụ với các đối tác nước ngoài theo các quy định để hỗ trợ công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý hải quan một cách hiệu quả và kịp thời.

Bảo đảm việc thực thi đầy đủ, thực chất, hiệu quả các cam kết quốc tế trong và liên quan đến lĩnh vực hải quan mà Việt Nam tham gia…

Tạo thuận lợi thương mại hợp pháp và công tác thực thi pháp luật hải quan, phục vụ việc hoàn thiện các hoạt động quản lý hải quan của Hải quan Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Góp phần bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh kinh tế, an toàn xã hội của đất nước, trong giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan Hải quan các cấp tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác và hội nhập quốc tế.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm nguồn lực cán bộ có chất lượng, được đào tạo bài bản tham gia các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của hải quan thế giới để định hướng cho sự phát triển của Hải quan Việt Nam, phù hợp với xu thế của hải quan thế giới.

Theo Tổng cục Hải quan, để bảo đảm phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, gắn liền với việc triển khai Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2030, hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành phải được triển khai một cách chủ động, linh hoạt, trên cơ sở các cam kết quốc tế trong khuôn khổ các điều ước và thỏa thuận quốc tế có hiệu lực; hợp tác cùng có lợi; kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia.

Năm 2020, Hải quan Việt Nam đã tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với các đối tác có quan hệ hợp tác toàn diện/chiến lược với Việt Nam thông qua việc nâng cấp các khuôn khổ hợp tác đã có; xúc tiến và tiếp tục triển khai đàm phán các hiệp định, thỏa thuận hợp tác hải quan với các đối tác Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp... Về hợp tác đa phương, ngành Hải quan tiếp tục tham gia có hiệu quả, tích cực, chủ động trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt tập trung triển khai các chương trình quốc gia năm 2020 trong khuôn khổ ASEAN, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 2020 và đảm bảo an ninh cho các sự kiện trong khuôn khổ ASEAN Việt Nam 2020. Ngành tiếp tục triển khai các kết luận của Hội nghị Tổng Cục trưởng ASEM lần thứ 13, tập trung vào các hoạt động trong Kế hoạch hành động Hải quan ASEM 2020-2021.