Dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Theo mof.gov.vn

Dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; Cơ sở giáo dục, đào tạo nhà nước khi cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo khung học phí và mức trần học phí quy định của nhà nước thì sử dụng hóa đơn quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP; Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính… là những nội dung Tổng cục Thuế đã trả lời các thắc mắc mới đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ sử dụng chứng từ thu học phí

Trả lời thắc mắc của Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Gia Lai về chính sách thuế và hóa đơn đối với học phí, tại Công văn 2983/TCT-CS ngày 06/07/2017, Tổng cục Thuế cho biết, việc sử dụng chứng từ thu học phí căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Điểm a Khoản 1 Điều 9 Mục 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Khoản 2 Điều 7 Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định điều khoản chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định lập hóa đơn; Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn; Điều 5, Điều 6, Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc tạo hóa đơn; Khoản 7.a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2017, khoản thu học phí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội XIII mà chuyển sang cơ chế giá theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế.

Theo đó, cơ sở giáo dục, đào tạo nhà nước khi cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo mức khung học phí và mức trần học phí theo quy định của nhà nước thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp đơn vị có sử dụng Phiếu thu để thu tiền học phí của học sinh thì Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ tình hình thực tế để xem xét hướng dẫn đơn vị đăng ký Phiếu thu là hóa đơn theo quy định, ghi tên là “HÓA ĐƠN-PHIẾU THU TIỀN” và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thực hiện việc phát hành theo quy định.

Về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dạy học, dạy nghề, Tổng cục Thuế cho biết, tại Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 có nội dung quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật”.

Tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp...”

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên thì dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bên cạnh việc giải đáp về thuế GTGT nêu trên, Tổng cục Thuế cũng cho biết, việc áp dụng chính sách thuế TNDN đối với khoản thu của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế, hiện nay, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính đang nghiên cứu và sẽ có công văn hướng dẫn chung.