Hệ thống Kho bạc Nhà nước:

Tạo thuận lợi tốt nhất đến đối tượng được phục vụ

PV.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà đã khẳng định như vậy tại Hội thảo về Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức.

Theo Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà, để đảm bảo Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước được triển khai thành công, hệ thống Kho bạc Nhà nước luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình là "cơ quan phục vụ".

Nhận thức được điều đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước luôn sẵn sàng vượt qua những khó khăn thách thức và tạo sự tiện lợi tốt nhất, nhanh chóng nhưng chính xác đến mọi “đối tượng được phục vụ” là các đơn vị, tổ chức và cá nhân đến giao dịch tại các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo về Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN trong hệ thống KBNN, ngày 4/3/2017.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo về Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN trong hệ thống KBNN, ngày 4/3/2017.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 với mục tiêu: Xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; Quản lý ngân quỹ và quản lý nợ chính phủ; Tổng kế toán nhà nước nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành kho bạc điện tử.

Đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, trong mục tiêu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 nêu rõ, đổi mới công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước…

Thống nhất quy trình và đầu mối kiểm soát các khoản chi của ngân sách nhà nước, bao gồm các khoản chi từ nguồn vốn trong nước, nguồn vốn nước ngoài, các khoản chi ngân sách nhà nước phát sinh ở trong và ngoài nước.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi, bảo đảm đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử.

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đã thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước”.

Đề án được Tổ nghiên cứu xây dựng, nhằm đáp ứng yêu cầu cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng “một cửa một giao dịch viên” trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2277/QĐ-BTC ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, Tổ nghiên cứu Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” đã trình bày các nội dung tổng thể của Đề án; Lộ trình triển khai thực hiện Đề án và mô hình tổ chức của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố khi triển khai thực hiện Đề án; Quy trình luân chuyển chứng từ giữa Kiểm soát chi và Kế toán; Các mẫu biểu, chứng từ cần thống nhất; Mô hình tổ chức thống nhất Kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, huyện theo Đề án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao cũng như đánh giá những tác động của Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước khi được triển khai thực hiện thí điểm trước khi triển khai diện rộng trên toàn quốc.

Cũng tại Hội thảo, Tổ nghiên cứu đã ghi nhận và trả lời nhiều câu hỏi của các đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố liên quan đến lộ trình triển khai thực hiện Đề án, về bố trí sắp xếp nhân lực thực hiện cũng như những thay đổi liên quan tới quy trình nghiệp vụ khi triển khai thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước… Các đơn vị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố nhất trí với nội dung, mục tiêu và lộ trình triển khai của Đề án.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước. Hội thảo đã đạt được các mục tiêu cơ bản mà Ban tổ chức đã đề ra. Các ý kiến tham gia đóng góp rất trách nhiệm và có giá trị, trực tiếp vào những vấn đề để Tổ nghiên cứu hoàn thiện và thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án.